Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Razem z ProstaSpółka.pl

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie wspierania firm chcących zoptymalizować działalność gospodarczą tak aby była ona bardziej opłacalna podatkowo i bezpieczna pod względem prawnym.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę czy aport?

Co najlepiej wybrać

Zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej wymaga analizy prawno-podatkowej, która musi uwzględnić indywidualną sytuację przedsiębiorcy. Przykładowo gdy ktoś ma zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą w pewnych sytuacjach korzystniejsze może być utworzenie spółki kapitałowej poprzez wniesienie aportu firmy lub jej zorganizowanej części – ZCP. W przypadku gdy podmiot zainteresowany jest zachowaniem ciągłości – nieprzerwanej działalności, wówczas wariantem transformacji jest przekształcenie w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych. Jest tak ze względu na fakt, że proces ten prowadzi do przejścia wszystkich praw i obowiązków na spółkę przekształconą. Przejęcie dotyczy koncesji, zezwoleń oraz kontraktów. Gwarantuje to również zachowanie dotychczasowego numeru NIP oraz REGON.

Przekształcenie spółki z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego wymaga udziału specjalistów z zakresu prawa handlowego, podatków, księgowości oraz prawa pracy. Niezbędne jest opracowanie specjalnego planu oraz uzyskanie jego akceptacji.  Skorzystanie z pomocy naszej kancelarii to nie tylko możliwość wyręczenia z kłopotliwych formalności, ale także uzyskania porady dotyczącej przekształcenia spółki w formę najbardziej korzystną podatkowo.

Nasza oferta jest kompleksowa i obejmuje przeprowadzenie przekształcenia od początku do końca. W jej zakres wchodzi przygotowanie planów przekształceń, sporządzenie odpowiedniej umowy lub statutu i wpis spółki we właściwych rejestrach.

 

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Prosto i przejrzyście

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. zyskało w ostatnim czasie wielką popularność. Przyczyną wdrażania tej transformacji jest opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT oraz uniemożliwienie wspólnikom odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Skontaktuj sie z nami

+48 606 354 592
biuro@adwokatsobieski.pl

Dlaczego warto dokonać przekształcenia:

Większe Bezpieczeństwo

Przejrzyste
Podatki

Kontynuacja firmy rodzinnej

Łatwiejsza sprzedaż firmy

Bezpieczeństwo

Różnice w odpowiedzialności sp.k. sp z o.o.

Za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada przede wszystkim sama spółka swoim majątkiem. Kiedy egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna za jej zobowiązania odpowiadają wspólnicy, tutaj pojawia się zagrożenie a to ze względu na fakt, że wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) i to całym swoim majątkiem.

W dużo korzystniejszej sytuacji jest wspólnik spółki z o.o. Zasadą jest, że wspólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki z o.o. wobec podmiotów trzecich, jego ryzyko gospodarcze dotyczy wyłącznie możliwości utraty wniesionego wkładu.

Podatki

wybierzemy najdogodniejszą formę opodatkowania dla twojego biznesu

Przekształcenie sp. k. w sp. z o.o. pozwala zmniejszyć wydatki na ZUS. Warunek jest taki, że spółka nie może być jednoosobowa. W przeciwieństwie bowiem do wspólników spółek komandytowych, udziałowcy w spółce z o.o. nie są zobowiązani do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Popularne w obrocie gospodarczym spółki komandytowe posiadają w swoich strukturach spółkę z o.o. jako komplementariusza, oznaczenie takiego podmiotu to „sp. z o.o. sp. k.”. Przyczyną tworzenia takiej konstrukcji jest chęć ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki, w spółce komandytowej bowiem komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia swoim majątkiem.

Przy obecnie obowiązujących przepisach spółka taka nie jest uprawniona do opodatkowania CIT -em estońskim, a to ze względu na fakt, że warunkiem wyboru tej formy opodatkowania jest to, że wszyscy wspólnicy muszą być osobami fizycznymi. W celu optymalizacji podatkowej zasadne jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. W takim wypadku po zarejestrowaniu przekształcenia były komplementariusz sprzedaje udziały w spółce z o.o. na rzecz osoby fizycznej. Po dokonaniu tej transakcji przekształcona spółka z o.o. będzie posiadała prawo wyboru opodatkowania CIT-em estońskim. Jednocześnie odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki będzie nadal ograniczona.

Kontynuacja firmy rodzinnej

Zalety przekształcenia spółki komandytowej w sp. z o.o. dla bezpieczeństwa sukcesji rodzinnej firmy

Wiele prowadzonych działalności gospodarczych ma charakter rodzinny. Wspólnicy są zainteresowani żeby ich dorobek w postaci wypracowanej firmy w pewnym momencie przeszedł na osoby z rodziny.

Zaletą przekształcenia sp. k. w sp. z o.o. jest fakt, że ta forma prawna umożliwia bezpieczne przekazanie firmy członkom rodziny. W wypadku spółki komandytowej śmierć komplementariusza może spowodować rozwiązanie spółki, a to ze względu na brzmienie art. 58 § 1 pkt. 4 k.s.h. w związku z art. 103 k.s.h. Forma spółki z o.o. pozwala uniknąć problemów związanych z sukcesją. Przepisy regulujące spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zawierają normy pozwalające skonstruować umowę tak by sukcesja firmy rodzinnej przechodziła płynnie, wykluczając straty finansowe prowadzących działalność.

Łatwiejsza sprzedaż firmy

Ułatwienie sprzedaży firmy przez przekształcenie spółki komandytowej w sp. z o.o.

A może zamiast przekazać firmę członkom rodziny chcecie ja sprzedać? W tym wypadku również ułatwi to przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. Przekształcenie spółki z o.o. umożliwia łatwiejszą sprzedaż firmy po korzystniejszej cenie. Zwykle inwestorzy nie są zainteresowani nabyciem ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, przyczyną jest zawiła konstrukcja prawna, odpowiedzialność i zasady funkcjonowania spółek komandytowych. Zmiana formy prawnej ze spółki komandytowej na spółkę z o.o. zdecydowanie może ułatwić transakcję zbycia firmy.

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o.

Zalety przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. – sukcesja praw i unikanie podwójnych zobowiązań

Główną zaletą opisywanej zmiany formy działalności jest przejście na spółkę praw i zobowiązań przedsiębiorcy. W tym wypadku nie ma konieczności zawierania nowych umów z kontrahentami, tak jak w przypadku wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki aportem.

Spółka zostaje więc podmiotem koncesji, zezwoleń i ulg, które dotychczas przysługiwały jednoosobowej firmie, chyba że co innego wynika z treści aktu administracyjnego.

Na płaszczyźnie prawa podatkowego, ustawodawca przewidział niepełną sukcesję podatkową. Oznacza to, że spółka przejmuje w tym zakresie tylko prawa ale nie zobowiązania. Zobowiązania podatkowe, które powstały w sferze prawnej przedsiębiorcy przed dniem przekształcenia pozostają jego zobowiązaniami podatkowymi. Spółka nie będzie stroną w postępowaniu podatkowym, ani administracyjno-sądowym, ponieważ ten przymiot będzie przysługiwał nadal przedsiębiorcy jako osobie fizycznej i to on będzie się rozliczał z fiskusem.
Forma spółki kapitałowej pozwala na zwiększenie zasięgu i potencjału firmy poprzez przyjęcie nowych wspólników, którzy dzięki wkładom zwiększą kapitał zakładowy. Ustawodawca pozwala również na zachowanie dotychczasowej nazwy przedsiębiorstwa. W wypadku takiego przekształcenia możemy zachować dawną nazwę firmy uzupełniając ją jedynie o oznaczenie „z o.o.” lub całkowicie ją zmienić. Decydując się na zmianę firmy przez co najmniej rok od przekształcenia spółki musimy przy podawaniu nazwy firmy wskazywać dodatkowo jej poprzednią nazwę.

Opisywane przekształcenie jest neutralne podatkowo, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od nabycia udziałów spółki ani od wartości składników przedsiębiorstwa, które w wyniku przekształcenia stały się majątkiem spółki przekształconej.

Zalety przekształcenia

Mniejsze ryzyko

Zalety spółki z o.o. dla udziałowców: ochrona prywatnego majątku i ograniczona odpowiedzialność

Zaletą spółki z o.o. z perspektywy udziałowca jest brak odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a tym samym ochrona prywatnego majątku wspólników.

Osoba fizyczna, która przekształciła działalność gospodarczą w spółkę odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, jedynie przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.
Zasadą jest, że wspólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki z o.o. wobec podmiotów trzecich, jego ryzyko gospodarcze dotyczy wyłącznie możliwości utraty wniesionego wkładu.

Odrębność podmiotowa spółki kapitałowej oznacza także, że będzie ona samodzielnie zatrudniała pracowników, zawierała umowy z kontrahentami czy ubiegała się o finansowanie.

Podatki

Optymalizacja ZUS i podatków przez przekształcenie działalności w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. pozwala zmniejszyć wydatki na ZUS. Warunek jest taki, że spółka nie może być jednoosobowa. Udziałowcy w spółce z o.o. nie są zobowiązani do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Przy obecnie obowiązujących przepisach spółka z o.o. jest uprawniona do opodatkowania CIT -em estońskim. Warunkiem wyboru tej formy opodatkowania jest brak osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej w strukturach udziałowych. W celu optymalizacji podatkowej warto więc pomyśleć na przekształceniem w spółkę z o.o.

Prosta spółka akcyjna

Ebook

Otrzymaj swój darmowy egzemplarz naszego ebooka „Prosta spółka akcyjna” dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.