Klauzula informacyjna dla Odbiorcy – Osoby pobierającej Ebook Prosta Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i d. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.; dalej: „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest – Infi sp.zo.o., z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Ligi Polskiej 12h, NIP: 8792683420 (dalej także: „Spółka”) gdzie dostępna jest i przechowywana Polityka prywatności, która dostępna jest także na stronie internetowej: www.prostaspolka.pl (w zakładce: www.prostaspolka.pl/polityka-cookies). Kontakt z Administratorem jest możliwy także pod numerem telefonu: +48697 085 845 oraz adresem e-mail: biuro@infi.com.pl.
 2. Dane osobowe wskazane w pkt. 1 oraz szczegółowo w formularzu, jakie należy wypełnić, aby móc pobrać ebook „Ebook Prosta Spółka Akcyjna”, tj.: imię, nazwisko, adres email, przetwarzane będą w celu udostępnienia ebooka, na podstawie Pana/ Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu oferowania bezpośredniego Panu/ Pani produktów i usług przez Administratora, np. w formie ofert lub innych materiałów marketingowych wysyłanych na podany przez Pana/ Panią adres e-mail, co jest Spółki prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu.
 3. Odbiorcą danych osobowych wskazanych w pkt. 1 i 2 będzie:
  1. Administrator,
  2. Podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz Administratora.
 4. Dane osobowe będą przechowywane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora i Partnera do czasu, aż Pan/ Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 5. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Panu/ Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt 1 i 2 (powyżej) narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne; jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność pobrania Ebooka.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.