Ulga IP BOX

Ulga IP BOX

cze 6, 2022 | Księgowość, Prosta Spółka Akcyjna, PSA, Startup

Ulga IP BOX

Ulga IP Box, zwana również „Innovation Box” lub „Patent Box”, powstała 1 stycznia 2019 roku i została wprowadzona w CIT i PIT. Jest to rozwiązanie stworzone dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R), które daje możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki 5% w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Założeniem wprowadzenia ulgi IP Box było pobudzenie rynku nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, stosując preferencyjną stawkę 5%, zamiast:

 • 17%/ 32 % (zasady ogólne PIT);
 • 19% (podatek liniowy PIT);
 • 9%/ 19% (podatek CIT).

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Z ulgi IP Box mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jak również od osób prawnych (CIT). Jedynym wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu. Należy przy tym pamiętać, że warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, która będzie skutkowała wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Zgodnie z definicją: „działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.

Do wspomnianych wcześniej kwalifikowanych praw własności intelektualnej zalicza się:

 • patent;
 • prawo ochronne na wzór użytkowy;
 • prawo z rejestacji wzoru przemysłowego;
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego, dopuszczonych do obrotu;
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Z 2021 r. poz. 213);
 • autorskie prawo do programu komputerowego;
 • podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska lub Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Jak uzyskać ulgę IP Box?

Do uzyskania ulgi IP Box trzeba spełnić kilka wymogów. Najważniejszymi z nich są:

 • wcześniej wspomniane prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;
 • wytworzenie kwalifikowanego IP (kwalifikowane prawo własności intelektualnej) w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • zapewnienie ewidencji, która prowadzi do wyodrębnienia przychodów i kosztów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
 • osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP, podlegającego opodatkowaniu w Polsce;
 • poniesienie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP.

Dodatkowe korzyści w korzystaniu z ulgi IP Box.

Podatnik korzystający z ulgi IP Box dodatkowo może skorzystać ze stawki 5% w stosunku do określonych przez przepisy kategorii dochodu, czyli do dochodów osiąganych z:

 • opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

 • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

 • kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Polski Ład, a ulga IP Box.

Przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane oraz ponosi koszty kwalifikowane z tytułu prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (B+R), od 1 stycznia 2022 roku nie będzie zobligowany do dokonania wyboru na koniec roku podatkowego pomiędzy dwoma „wykluczającymi się” preferencjami, tak jak to było do końca 2021 roku. Podatnik będzie mógł stosować obie ulgi jednocześnie – tzw. ulga na symultaniczny IP Box.

Oznacza to, że przedsiębiorca ma prawo przy określaniu dochodu z tytułu kwalifikowanego IP Box odliczyć koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego dochodu IP Box. Rozwiązanie IP Box posiada liczne zalety, ale pamiętać należy również o tym, iż świetnie działająca firma to ta, w której zadbano o solidne fundamenty. Jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z ulgi lub założeniem prostej spółki akcyjnej, to skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy w klarowny sposób i krok po kroku przeprowadzą Twoją firmę przez meandry prawa, podatków oraz księgowości:

Kontakt

Prosta spółka akcyjna

Ebook

Otrzymaj swój darmowy egzemplarz naszego ebooka „Prosta spółka akcyjna” dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.